ביטולים ושינויים

 1. מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.

 2. משתתפת אשר נרשמה לאירוע באתר הארוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), תהיה רשאית לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר):

  1. תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטים (לפי המאוחר).

  2. במידה ומיום עשיית העסקה ועד תחילת חלוקת הערכות ישנם פחות מ- 14 ימים,  עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד חלוקת הערכות.

  3. פנה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא"ל kapaimactive@kapaim.co.il.

  4. ביטלה משתתפת את השתתפותה באירוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל, תשלם המשתתפת אשר ביטלה הרשמתה דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

  5. כמו כן, נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתתפת גם בתשלום שנגבה ממנה אשר הינו 5.9 ₪. סכום זה ישתנה בהתאם למדיניות חברת כרטיסי האשראי ו/או הגוף המבצע את סליקת כרטיסי האשראי.

  6. בנוסף, היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתפת "ערכת משתתף" במועד בקשת ביטול ההשתתפות (כגון: תיק ו/או חולצה ו/או מספר משתתף ו/או צ'יפ מדידה וכיוצ"ב), רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בעלויות הפקת ערכת המשתתף.  

  7. החברה רשאית לקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילמה המשתתפת ברישום לאירוע.

  8. מבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתפת אשר נרשמה לאירוע באתר הארוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), תהיה רשאית לבטל השתתפותה גם אם עברו למעלה מ- 14 ימים מיום הרשמתה וזאת עד ולא יאוחר מיום 4.04.2023 בשעה 14:00, בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בסעיפים 4 ו- 5, לעיל.